foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
(3-letnie)

Szkoła prowadzi rekrutację do poszczególnych oddziałów, gdzie uczniowie wybierają rozszerzenia po pierwszej klasie.
Kształcone języki to język angielski i język niemiecki.

 

Klasa 1A - Profil humanistyczny

(proponowane rozszerzenia – j. polski, wiedza o społeczeństwie i do wyboru geografia lub biologia).


         Oferta kierowana do osób, które interesują się człowiekiem i wytworami jego kultury z jednej strony, ale też dla tych, którzy mają trudności w uczeniu się przedmiotów ścisłych.
          Przedmiotami wiodącymi są: j. polski i wiedza o społeczeństwie. Kandydaci dobierają sobie do przedmiotów wiodących inne. Może to być np. geografia lub biologia oraz jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j. niemiecki).
W ramach profilu prowadzone będą dodatkowe zajęcia artystyczne. Program tych zajęć, oparty o zajęcia warsztatowe (na miejscu i wyjazdowe w teatrach), adresowany jest szczególnie do osób uzdolnionych artystycznie lub pragnących sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Lekcje teatralne oraz artystyczna adaptacja dzieł literackich, czy inne przedstawienia mają podnieść kompetencje absolwentów w dziedzinie sztuki i kultury. Chętni będą mogli też uczestniczyć w warsztatach historycznych (tworzenie projektów historycznych – filmy, artykuły, prace konkursowe, rekonstrukcje).
Ukończenie profilu ułatwi uczniom późniejsze studia na uniwersyteckich kierunkach humanistycznych (np. filologia polska, kulturoznawstwo, filozofia), prawnych (prawo i administracja) i społecznych (np. historia, socjologia, politologia, dziennikarstwo).
          Wszyscy uczniowie szkoły mogą aktywnie działać w samorządzie uczniowskim, wolontariacie. Klub uczniowski ACTIVA oraz realizowany projekt Starsi i Młodsi Razem w Zabawie i Nauce to doskonałe przykłady wieloletnich działań szkoły na rzecz społeczności lokalnej.

 

Klasa 1B - Profil turystyczny
(proponowane rozszerzenia – geografia, wiedza o społeczeństwie i do wyboru język polski, biologia lub matematyka)


        Uczniowie klasy uczyć się będą wykorzystywania wiedzy geograficzno-przyrodniczej i historycznej w przedsięwzięciach o charakterze turystycznym. Szczególną rolę odgrywać będzie zainteresowanie skarbami regionu opolskiego, a w szerszej perspektywie zachęcanie do odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa kulturowego Dolnego i Górnego Śląska oraz innych regionów Polski. Dodatkowym atutem jest nauka zawodowego języka obcego, niezbędnego w przyszłym zawodzie. Kończąc szkołę uczniowie będą się posługiwali dwoma językami obcymi, co umożliwi im swobodne komunikowanie się za granicą. Będą znać walory turystyczne regionu, Polski i wybranych krajów europejskich oraz orientować się w możliwościach dalszego kształcenia i perspektywach dotyczących ich pracy zawodowej.
         Przedmiotami wiodącymi są geografia i wos. Kandydaci dobierają sobie do przedmiotów wiodących inne. Mogą to być: język polski, biologia, matematyka oraz jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j. niemiecki).
W ramach kształcenia przewiduje się dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Będą to: warsztaty językowe, warsztaty turystyczne w terenie, wycieczki i rajdy krajoznawcze.
          Profil przygotuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, historia, gospodarka przestrzenna, kulturoznawstwo, logistyka, wychowanie fizyczne, zarządzanie, kierunki sportowo- turystyczne.

 

Klasa 1C - Profil medyczny i promocji zdrowia
(proponowane rozszerzenia biologia, chemia i do wyboru matematyka, j. polski lub wiedza o społeczeństwie)


          Wybierający profil medyczny otrzymują możliwość zdobycia solidnej wiedzy z zakresu biologii, chemii i innych przedmiotów wybranych. Ponadto nabędą kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia własnego i innych, rozwijania umiejętności podejmowania działań profilaktycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie certyfikatu z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
         Przedmiotami wiodącymi profilu są: biologia i chemia. Uczniowie będą mogli wybrać ponadto dwa inne rozszerzenia z następujących przedmiotów: matematyka, j. polski, wiedza o społeczeństwie oraz język obcy (j. angielski lub niemiecki). Przewiduje się także zajęcia z przedmiotu dodatkowego - podstawy wiedzy pedagogiczno- psychologicznej. Okresowo prowadzone będą także zajęcia specjalistyczne we współpracy z Opolskim Oddziałem Okręgowym PCK, Laboratorium Analitycznym w Zawadzkiem, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.
         Profil przygotowuje do studiów na kierunkach- medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego.
Nauczyciele poszerzając wiedzę uczniów w zakresie praktycznym prowadzą wycieczki, warsztaty terenowe jak również odwiedzają laboratoria medyczne i uniwersyteckie.

 

Technikum w Zawadzkiem
(4-letnie)

 

1Te – technik ekonomista - symbol cyfrowy zawodu 331403

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

         Celem kształcenia w proponowanym zawodzie jest przygotowanie przyszłych absolwentów do życia w zmieniającym się, współczesnym świecie, rzetelnego wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy. Technikum ekonomiczne przygotowuje również do kontynuowania nauki w szkołach wyższych - głównie ekonomicznych i handlowych.
        W ramach kształcenia prowadzone są zajęcia w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych, gdzie zapoznają się z rzeczywistością rynkową i możliwościami zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
          Uczniowie w trakcie nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe K1 (Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) i K2 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych), które po ukończeniu nauki upoważniają do posługiwania się tytułem technik – ekonomista.
W czasie 4-letniej (lub 5-letniej) nauki uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, warsztatach rozszerzających wiedzę, olimpiadach i konkursach różnego szczebla. Niektóre z zajęć prowadzone są przez specjalistów np. z Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.

 

1Ti – technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

        Ukończenie technikum informatycznego o tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka).
W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące budowy, konfiguracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL).
           Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę, uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika informatyka.1Tp – technik programista - symbol cyfrowy zawodu 351406

Kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

         Jest to nowy zawód w ofercie szkół średnich. Podobnie jak w przypadku zawodu technik informatyk ukończenie tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, mechatronika).
W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące tworzenia i administrowania stronami internetowymi, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL). Obok projektowania i programowania uczniowie zajmują się testowaniem aplikacji co jest głównym elementem drugiej zdawanej w szkole kwalifikacji.
          Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika programisty.
We wszystkich kierunkach proponowane rozszerzenia to matematyka
i język angielski. Drugi język obcy to język niemiecki.

 

       Uczniowie technikum przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” jak również w projekcie „Zawodowi zawodowcy”. Oba projekty oferują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia.

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia
(3-letnia)

Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej,
gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

 

          W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu. Najpopularniejsze w naszej szkole zawody to: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.
          Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla poszczególnych specjalności prowadzone są na kursach zawodowych, których koordynatorem jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w województwie opolskim lub innych ośrodkach w Polsce. Kurs zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który pospisuje umowę o pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego nadającego kwalifikację lub tytuł czeladnika.
          Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W razie trudności ze znalezieniem praktyki szkoła oferuje pomoc w tym zakresie. Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej. Na jego podstawie mogą kontynuować naukę na poziomie technikum oraz zdają egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie. Po jego zdobyciu mogą podjąć starania o uzyskanie tytułu mistrza.
Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub potrzeb rynku pracy.


Uczniowie Branżowej szkoły przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Zawodowi zawodowcy”. Są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również z certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia (np. na wózki widłowe)

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony